ОБЯВА за вакантна длъжност за медицински специалист в яслена група на детска градина

289

Община Плевен обявява свободна длъжност за медицински специалисти в яслена група на ДГ „Звънче”, ул. „Цв. Аврамов” №1 гр. Плевен.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

 1.Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „медицинска сестра” или „акушерка” .

 2. Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

 

 Необходими документи:

 

1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.

2. Диплом за исканата образователно - квалификационна степен;

3. Автобиография;

4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

 

Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

Срок за подаване – до 17:00ч. на 11.06.2021г. в Центъра за административно обслужване - пл. „Възраждане” № 4 гр. Плевен.