ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

334

1. Със заповед № ОХ-770/20.08.2019г. на Министъра на отбраната на РБ е обявявена вакантна длъжност за сержант в Националната гвардейска част/НГЧ/, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания за заемане на длъжността

Минимално ниво на достъп до КИ

1

Командир на отделение в НГЧ

Старши сержант, сержант, младши сержант

НГЧ-София

1

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж или учебен център

Ръст 175-185, БМИ от 20-30%, без белези и татуировки по видимите части на тялото

Поверително

2. До 09.09.2019г.  кандидатите за обявената вакантна длъжност да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на НГЧ, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

3. Със заповед № ОХ-773/21.08.2019г. на Министъра на отбраната на РБ е обявявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във Военномедицинска академия, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания за заемане на длъжността

Минимално ниво на достъп до КИ

1

Психолог в Отделение за временно настаняване на Първа полева болница „Роля 2“ - базова в Модулни военномедицински формирования на Военномедицинска академия

капитан, старши лейтенант, лейтенант

Военно- медицинска академия

1

ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Психология“, придобита във висше гражданско училище в страната или в чужбина

няма

Секретно

4. До 04.09.2019г.  кандидатите за обявената вакантна длъжност да подадат писмено заявление за участие в конкурса до началника на Военномедицинска академия, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

5. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.