ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

186

1. Със заповед № ОХ-166/15.02.2019г. на Министъра на отбраната на РБ е обявявена вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26480 - София, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания за заемане на длъжността

Минимално ниво на достъп до КИ

1

Старши експерт ІІ степен в отделение „Обществени поръчки и финанси“

майор

26480 София

1

Висше военно училище (ВВУ), специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” - специализация „Артилерийско инструментално разузнаване“

Не се изискват

Секретно

До 26.02.2019г. кандидатите за обявената вакантна длъжност да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на в.ф. 26480 - София чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

2. Със заповед № ОХ-175/15.02.2019г. на Министъра на отбраната на РБ е обявявена вакантна длъжност за офицер във военно формирование 14390 - Горна Оряховица от състава на Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Ниво на чуждоезикова подготовка

Минимално ниво на достъп до КИ

1

„Младши експерт ІV степен по гранични и митнически процедури“ в секция „Логистична поддържка, гранични и митнически процедури - Русе“ във военно формирование 14390 - Горна Оряховица.

капитан, старши лейтенант, лейтенант

14390 Горна Оряховица /гр. Русе/

1

Висше военно училище, специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“

STANAG 6001 2-2-2-2 по английски език

Секретно NATO Secret

До 29.02.2019г. кандидатите за обявената вакантна длъжност да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на в.ф. 14390 - Горна Оряховица чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

3. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за водене на военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.