ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

662

1. Със заповед № ОХ-1157/14.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), във военно формирования 28860 – Г. Малина от Съвместното командване на силите, както следва:

 

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

БРОЙ

Минимално образование и квалификация

Допълнителни изисквания

1

„Командир на отделение „Дълговременно съхранение на материални запаси“ в група „Съхранение“ на модул „Транспорт и съхранение“ в сектор „Логистична поддръжка“

старши сержант, сержант, младши сержант

28860 Горна Малина

1

 

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж или учебен център

Да притежава свидетелство за управление на МПС – категория „С“

2. Кандидатите за вакантнaтa длъжност трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 16.01.2023 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира в.ф. 28860 – Г. Малина чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.