ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

82

1. Със заповед № ОХ-1023/28.10.2022 г. на министъра на отбраната e обявенa 1 (една) вакантна длъжност за сержант, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), във военно формирования 18270 – Г. Малина от Съвместното командване на силите,, както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

БРОЙ

Минимално образование и квалификация

1

„Шофьор“ в звено „Ремонт, поддръжка, транспорт и съхранение“ на Център за логистична поддръжка

старши сержант, сержант, младши сержант

18270 Горна Малина

1

 

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж или учебен център

2. Кандидатите за вакантнатa длъжност трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 25.11.2022 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командира на военно формирование 18270 – Г. Малина, чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.