ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

242

1. Със заповед № ОХ-825/09.10.2020 г. на министъра на отбраната е обявявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант във ВВВУ „Георги Бенковски“, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), както следва:

 

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Ниво на достъп до КИ

1

Главен сержант на Курсантска

рота

 

Старшина

52610 – Долна

Митрополия

 

1

 

Средно образование и четвърта

степен на професионална

квалификация, придобита в

професионален сержантски колеж

или приравнено по чл. 115, ал.2 от

ППЗОВСРБ обучение в чужбина

или курс за придобиване на

сержантско (старшинско) звание в

професионален сержантски

(старшински) колеж.

 

Поверително

 

 

2. Кандидатите за вакантната длъжност трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 03.12.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до началника на  ВВВУ„Георги Бенковски“ чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.