ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

379

1. Със заповед № ОХ – 999/05.11.2019 г. на министъра на отбраната е обявявена  вакантна длъжност за офицер в Централно военно окръжие, която следва да се заеме от лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Минимално ниво за достъп до КИ

1

Администратор I степен в отделение „Логистично осигуряване”

Капитан, ст.лейтенант, лейтенант

54200-София

1

ОКС „Бакалавър” по специалност от проф. направление „Икономика”

секретно

2. Кандидатите за вакантната длъжност трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 13.12.2019г. кандидатите за обявената вакантна длъжност да подадат писмено заявление за участие в конкурса до началника на Централно военно окръжие(ЦВО), чрез структурите на ЦВО.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.