ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

284

1. Със заповед № ОХ – 809/03.09.2019 г. на Министъра на отбраната е обявявена вакантна длъжност за сержант във военно формирование 22980 – София от състава на Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания за заемане на длъжността

1

Командир на инженерно-техническо отделение в инженерен взвод

Ст.сержант, сержант, мл. сержант

22980 – София

1

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина или курс за придобиване на сержантско (старшинско) звание в професионален сержантски (старшински) колеж или учебен център

1. Свидетелство за управление на МПС категория „С”.

2. Да придобие/притежава удостоверение за придобита група по безопастност, при работа с ел.обзавеждане с напрежение до и над 1000V.

2. Кандидатите за вакантната длъжност трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 30.09.2019г. кандидатите за обявената вакантна длъжност да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на в.ф. 22980 – София, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.