ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

335

1. Със заповед № ОХ-760/16.08.2019 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на офицерски длъжности във военно формирование 52750 – София от състава на Стационарната комуникационна и информационна система /Стационарна КИС/ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания за заемане на длъжността

Минимално ниво на достъп до КИ

1.

Младши експерт III степен в сектор „Проектиране на електрически системи”

капитан, старши лейтенант, лейтенант

52750-София

1

ОКС „Бакалавър” по специалности „Енергийни машини и съоръжения“, „Електроенергетика“ „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността“, Промишлени топлотехнически апарати и системи“, Системи за поддържане на микроклимат“, „Топлоенергетика“, „Топлотехника“ и „Хладилна и климатична техника“ от професионално направление „Енергетика“

 

Секретно

2.

Младши експерт III степен в сектор „Системно интегриране, изграждане и развитие на КАС”

капитан, старши лейтенант, лейтенант

52750-София

1

ОКС „Бакалавър” по специалност от професионално направление „Информатика и компютърни науки“

 

Секретно

2. До 18.10.2019г. кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса до началника на военно формирование 52750-София, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

3. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.