ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

635

1. Със заповед № ОХ – 397/24.04.2019 г. на министъра на отбраната е обявявена вакантна длъжност за старшина във военно формирование 26690 - Павликени от състава на Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания за заемане на длъжността

1

Старши специалист І степен по отчета на личния състав

старшина

26690 Павликени

1

средно образование, курс за придобиване на звание старшина в професионален сержантски (старшински) колеж или четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено по чл. 115, ал. 2 от ППЗОВСРБ обучение в чужбина.

Не се изискват

2. Кандидатите за вакантната длъжност трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 16.05.2019г. кандидатите за обявената вакантна длъжност да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на в.ф. 26690 Павликени , чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.