ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

556

1. Със заповед № ОХ – 395/24.04.2019 г. на министъра на отбраната е обявявена вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26030 – Безмер от състава на Военновъздушните сили, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания за заемане на длъжността

1

Ръководител на пилоти в летищен център на военно формирование 26030

капитан, старши лейтенант

26030 Безмер

1

Висше, образователно квалификационна степен „Бакалавър“, придобита във висше военно училище (ВВУ)

1. Придобита специализация от ВВУ – летец пилот, ръководител на полети (управление на въздушното движение).

2. Медицинска годност – годен за летателна работа или годен за ръководител полети (щурман-управление на въздушното движение).

2. Кандидатите за вакантната длъжност трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 31.05.2019г. кандидатите за обявената вакантна длъжност да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на в.ф. 26030 - Безмер , чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.