ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

413

1. Със заповед № ОХ – 308/27.03.2019 г. на Mинистъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 26 войнишки длъжности във формирования от Стационарната комуникационна и информационна система /Стационарна КИС/ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 17.05.2019г. кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на Стационарната КИС , чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.