Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Централно военно окръжие на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

246

1. Със заповед № ОХ-145/11.02.2019г. на Министъра на отбраната на РБ са обявявени 4 (четири) вакантни длъжности за офицери в Централно военно окръжие (ЦВО), които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Минимално ниво на достъп до КИ

1

Началник на отделение „Комуникационно- информационно осигуряване“ в щаба на Централно военно окръжие

подполковник, капитан II ранг

54 200 ЦВО София

1

Професионално направление „Военно дело“, придобита във ВА или приравнена

Секретно

2

Старши експерт в отделение „Набиране на кандидати за военна служба“ в щаба на Централно военно окръжие

майор, капитан III ранг

54 200 ЦВО София

1

Професионално направление „Военно дело“, придобита във ВВУ или приравнена

Секретно

3

Администратор І степен в сектор „Комуникационно- информационно осигуряване“ в щаба на Централно военно окръжие 

капитан, капитан- лейтенант, старши лейтенант, лейтенант

54 200 ЦВО София

1

Професионално направление „Военно дело“, придобита във ВВУ или приравнена

Секретно

4

Администратор І степен в сектор „Човешки ресурси“ в щаба на Централно военно окръжие  

капитан, капитан- лейтенант, старши лейтенант, лейтенант

54 200 ЦВО София

1

ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Психология“, придобита във висше гражданско училище в страната или в чужбина

Секретно

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 27.02.2019г. кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса до началника на ЦВО чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

 

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.