ОБЯВА за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Централно военно окръжие

623

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Централно военно окръжие на лица, изпълнявали военна служба

 (кадрова военна служба)

 

1. Със заповед № ОХ-865/23.10.2018 г. на Министъра на отбраната на РБ са обявени 9 (девет) вакантни длъжности за офицери в Централно военно окръжие (ЦВО), които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 05.12.2018 г. кандидатите за обявените вакантни длъжности трябва да подадат писмено заявление за участие в конкурса до началника на ЦВО чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна информация може да се получи в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен, тел.:064/824 147, 0879/ 911 230 или във Военно окръжие – Плевен, тел.:0875/210 300, 0885/ 733 885.