Обява за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на ВС на БА

394

1. Със заповед № ОХ – 309/27.03.2019 г. на министъра на отбраната са обявявени 222 (двеста двадесет и две) вакантни длъжности във военни формирования, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на условията на чл. 24 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

3. До 01.07.2019г. кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса до съответния командир, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.