ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВВУ

302

1. Със заповед № ОХ-18/09.01.2020 г. на Министъра на отбраната са обявени заявените места за прием във висшите военни училища/ВВУ/.

2. Документи необходими за кандидатстване във ВВУ:

2.1. заявление за кандидатстване;

2.2. копие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от дипломата за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) - 2 броя;

2.3. копие на удостоверението за раждане;

2.4. автобиография в свободен текст - 2 броя;

2.5. удостоверение от Областния център за психично здраве за липса на психични заболявания - оригинал и копие;

2.6. състезателен картон;

2.7. декларация, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

2.8. декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;

2.9. декларация, че нямат друго гражданство освен българско;

2.10. молба до началника на училището, за започване на процедура по проучване във връзка със заемане на длъжност;

2.11. нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс - оригинал и копие;

2.12. съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции;

2.13. съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ

 

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.