Обява за подбор на социални работници в Областен екип по приемна грижа Плевен

411

 

Община Плевен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015”, финансиран по Договор BG05М9ОР001 - 2.003 – 0001 - С01 от 01.12.2015г., сключен между МТСП и АСП, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015” на ОП РЧР 2014-2020

 

 

ОБЯВЯВА:

 

Подбор за заемане на длъжността „социален работник“ – две работни места в Областен екип по приемна грижа – Плевен.

  1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК

Основни функции:

-Участва в набирането и предварителния подбор на кандидатите за приемни семейства;

-Провежда обучение на кандидатите за приемни семейства;

-Изготвя оценка и доклад за годността на кандидатите, които се предоставят на комисията по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;

-Осигурява наблюдение и подкрепа на приемните семейства чрез ежемесечни домашни посещения в домовете им;

-Провежда обучения и супервизии на приемните семейства;

-Изготвя периодични планове и прегледи на плановете;

-Работи в сътрудничество с отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”;

-Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата, настанени в приемни семейства;

-Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията на проекта;

-Участва в организираните обучения и супервизии за ОЕПГ ;

-Участва в провеждане на екипни срещи;

-Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна, при/или по повод изпълнение на служебните задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им;

-Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето в т.ч. услугата „Приемна грижа“;

-Познава и спазва етичния кодекс на работещите с деца;

-Отчита работата си пред началника на ОЕПГ€

Изисквания за заемане на длъжността:

-Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в хуманитарната сфера;

-Професионален опит – 3 години в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология и / или услуги за работа с деца и семейства.

Специфични изисквания:

-Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

-Опит за работа в екип;

-Опит при изпълнение на проекти-предимство.

 

  1. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1.Необходими документи за кандидатстване:

1.1. Писмено заявление по образец.

1.2. Автобиография по образец.

1.3.Декларация по чл.107 „а“ от КТ по образец.

1.4.Декларация –приложение 1 по образец

1.5.Копия на документи за придобита специалност и образователно- квалификационна степен, допълнителни квалификации и др.

1.6. Копия на документи, удостоверяващи професионален опит.

2..Срок и място за подаване на документи:

2.1. Документите се подават в Центъра за административно обслужване на община Плевен – пл. „Възраждане“ № 4 в срок до 17.оо ч. на 12.10.2022г.

2.2. Документите се подават лично, чрез пълномощник или куриер / валидна датата на получаване/ в запечатан плик, на който е изписано: за подбора по проект „Приеми ме 2015“

3.Етапи в провеждането на подбора:

3.1. Първи етап - разглеждане на постъпилите документи и установяване съответствието им с обявените изисквания в срок до три работни дни от изтичане на крайния срок за подаване на документи. Изготвяне на протокол за одобрените и не одобрени за следващия етап на подбора кандидати, както и дата, час и място за провеждане на събеседване.

3.2. Втори етап - събеседване с допуснатите до участие кандидати. Целта на събеседването е да установи в каква степен всеки кандидат притежава професионални и делови качества, както и мотивация за изпълнение на длъжността, за която кандидатства. За резултатите от проведеното събеседване се изготвя протокол с оценки и класиране на кандидатите, както и предложение от страна на комисията до кмета на община Плевен за кандидатите, с които да се сключат трудовите договори.

3.3. Протоколите от двата етапа на подбора се публикуват на сайта на община Плевен.

3.4. Процедурата по подбор се провежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Плевен.