Обява за конкурс за длъжността експерт „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен, по проект:BG05SFOP001-4.004-0026 Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.

679