Обява за допълнителен прием на документи по проект „Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“

690

На основание Заповед № РД-10-579/03.05.2016 г. на кмета на Община Плевен и във връзка с изпълнението на проект „Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, по Договор BG05М9ОP001-2.002-0135-C001, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема BG 05M9OP001-2.002 и Община Плевен обявява следните работни места: 

  1. Личен асистент  - 6-часов работен ден;
  2. Социален асистент – 4-часов работен ден;
  3. Домашен помощник – 8-часов работен ден.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

                 Общи изисквания за заемане на длъжностите за доставчици в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – Община Плевен

- Добри комуникативни умения;

- Готовност за активно участие в обучителен процес и дейности, свързани с обмяна на опит;

- Готовност за работа с деца и възрастни с увреждания;

- Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.

                  Специфични изисквания за заемане на длъжностите:        

- Минимална степен на завършено образование – основно;

- Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа с хора с увреждания; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

            1.Заявление за кандидатстване за работа – по образец – Приложение 2;

            2. Документ за самоличност (копие);

            3. Aвтобиография;

            4. Документ за придобита образователна степен (копие);

            5. Свидетелство за съдимост;

            6. Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е безработен);

            7. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

            8. Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение);

            9. Пенсионно разпореждане (само ако кандидатът е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

            10. Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация – свободен текст, с описание на завършен обучителен курс);

           11. Декларация - съгласие за обработване на личните данни: Приложение № 3;

           12. Декларация от лице, което подава набор от документи от името на кандидата – когато не се подава лично – Приложение № 5;

           13. Декларация - Приложение № 6.

 

          ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ. СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ           

               

                Документите на кандидатите се подават в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата в един ежедневник – (15.03.2017 – 13.04.2017 г. включително), в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, с адрес: гр. Плевен, ул. „Ген.-лейт. Атанас Стефанов” /бившата ул. „Хемус”/ № 4.

                Всички  документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да  изтеглят от посочените под обявата линкове за изтегляне на електронната страница на Община Плевен – www.pleven.bg.

                Подборът и класирането на кандидатите ще се извърши след проведено събеседване.

 

За допълнителна информация:

тел. 064/800-403

Център за почасови социални услуги

гр. Плевен, ул. „Ген.-лейт. Атанас Стефанов” № 4

Поля Кирилова – Управител

Виж документи