ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН"

362

     ОБЩИНА ПЛЕВЕН

О Б Я В А

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ


        Във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен”, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01 на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Община Плевен обявява следните работни места:

1. Медицинска сестра – 4 броя – на пълно работно време 8 ч.
Предоставя здравни грижи в дома на потребителя, съгласно оценката на потребностите и предписаните от лекар процедури. При необходимост измерва артериалното налягане, прави превръзки, измерва нивото на кръвна захар, провежда профилактика в областта на хигиената и индивидуалното здраве и др. Поддържа необходимата документация и отчетност при изпълнение на плана за здравни грижи на потребителя.
Изисквания за заемане на длъжността:
• Образователна степен – „Бакалавър”/ „Магистър“
• Специалност и квалификация – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”, „Акушерка”
• Удостоверение за членство в съсловна организация
• Професионален опит – минимум 1 година в предоставянето на здравни услуги.
• Специфични изисквания
- умения за прилагане на професионалните си знания и умения в домашна среда;
- гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
- работа в екип;
- Компютърна грамотност – работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
• Други – опит в дейности със сходен характер е предимство

2. Рехабилитатор – 1 брой – на пълно работно време 8 ч.
Рехабилитацията е насочена към профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност. Медицинската рехабилитация включва дейности по кинезитерапия и физикална терапия, които се извършват съобразно назначенията на лекари-специалисти.
Изисквания за заемане на длъжността:
• Образователна степен – висше /специалист, бакалавър, магистър/; медицински колеж;
• Специалност и квалификация – "Кинезитерапия", „Рехабилитация“, „Ерготерапия";
• Професионален опит – минимум 1 година в предоставянето на сходни услуги
• Специфични изисквания
- умения за прилагане на професионалните си знания и умения в домашна среда;
- гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
- работа в екип;
- Компютърна грамотност – работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
• Други – опит в дейности със сходен характер е предимство

3. Психолог –1брой – на пълно работно време 8 ч.
Да притежава опит в психологическата диагностика и директна работа с възрастни хора и хора с увреждания; да познава задълбочено услугите за психологическа подкрепа на възрастни хора и лица с увреждания.
Психологът предоставя услугите на потребителите, за които е определен, като спазва процедурите и поддържа необходимата документация. Уважава поверителността на ползвателите на услуги и спазва общия режим в организацията за съхранение и достъп до поверителна информация.
Изисквания за заемане на длъжността:
• Образователна степен – Висше /Бакалавър /Магистър/
• Специалност и квалификация – специалност „Психология“.
• Професионален опит – минимум 1 година в предоставянето на сходни услуги
• Специфични изисквания
- умения за прилагане на професионалните си знания и умения в домашна среда;
- гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
- работа в екип;
- Компютърна грамотност – работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet
• Други – опит в дейности със сходен характер е предимство

4. Домашен санитар – 15 броя – на пълно работно време 8 ч.
Извършва дейностите – почистване, пазаруване, лична хигиена и др., съгласно потребностите и плана за предоставяне на социални услуги в дома на потребителя. Спазва правилата за взаимодействие и координация с екипа за предоставяне на услугата. Поддържа необходимата документация и отчетност при изпълнение на плана за социални услуги на потребителя. Един домашен санитар ще предоставя социална услуга на 4 потребителя на ден.
Изисквания за заемане на длъжността:
• Образователна степен – основно образование
• Професионален опит – не се изисква.
• Специфични изисквания
− Комуникативност и умения за работа самостоятелно и в екип;
− мотивация за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
• Други – опит в дейности със сходен характер е предимство


       Вид на договора за всички обявени позиции – срочен трудов договор, 8 часов работен ден, съгласно условията на проекта.
       Място на работа – в дома на потребителя и Център за социални услуги, ул. ”Ген. лейт. Атанас Стефанов” № 4 (бившата ул. „Хемус“)
       Настоящият подбор се извършва с цел набиране на персонал за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Лицата ще бъдат подбрани на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълняват заложените в проекта дейности. С всички одобрени кандидати ще се проведе обучение.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
• Заявление за заемане на длъжността – по приложен образец
• Копие от документ за самоличност;
• Професионална автобиография – по приложен образец;
• Копие от документ за завършено образование
• Копие от документ за допълнителна квалификация;
• Копие от документи, удостоверяващи придобит трудов стаж по специалността;
• Копие от документ за компютърна грамотност или копие от диплома с часове информатика е предимство; /ако е приложимо/
• Удостоверение за членство в съсловна организация ( само за мед. сестри)
• Декларация за обработка на лични данни – по приложен образец
• Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер – по приложен образец
• Декларация по чл. 107а, ал.1 от КТ– по приложен образец
• Други документи по преценка на кандидата
 

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице, по пощата или по куриер в офиса на проекта на адрес: ул. „Ген. лейт. Ат. Стефанов № 4, (бившата ул. „Хемус“).

Срок за кандидатстване от 05.06.2020г.
до набиране на необходимия брой лица, доставчици на услугата.


        Подборът на кандидатите ще се провежда, като на всяко 10-то и 25-то число от месеца ще се разглеждат постъпилите документи в два етапа:
• Запознаване на Комисията с документите
• Провеждане на събеседване с допуснатите кандидати

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на сайта на Община Плевен.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани за датата и часа за провеждане на интервю с информация на сайта на община Плевен и по телефона.

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява в сайта на Община Плевен www.pleven.bg и в офиса на проекта – ул. „Ген. лейт. Ат. Стефанов № 4, (бившата ул. „Хемус“)

За допълнителна информация:
тел. 064/800 - 011 офис на проекта
тел. 064/881-226 – Людмила Йочева – Ръководител на проекта