ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА 6 БРОЯ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

2409

О Б Я В А

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОРНА ПЕРСОНАЛ

ЗА 6 БРОЯ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Във връзка с изпълнението на проект „Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции”, по Договор BG051PO001-5.2.12-0076-C0001, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, Процедура „Да не изоставяме нито едно дете” Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността”, Община Плевен обявява следните работни места:

1. Управител на ЦНСТ – 1 /една/ позиция

2. Социален работник – 6 /шест/ позиции

3. Детегледач – 36 /тридесет и шест/ позиции

4. Хигиенист – 6 /шест/ позиции

5. Психолог – 2 /две/ позиции

6. Медицинска сестра – 6 /шест/ позиции

7. Възпитател – 14 /четиринадесет/ позиции

8. Кинезитерапевт – 3 /три/ позиции

9. Домакин – 1 /една/ позиция

10. Шофьор – 2 /две/ позиции

11. Огняр - 4 /четири/ позиции

12. Работник поддръжка – 6 /шест/ позиции.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

Общи изисквания за заемане на длъжностите в ЦНСТ - Община Плевен:

· Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;

· Готовност за работа по график;

· Готовност за активно участие в обучителен процес, дейности свързани с обмяна на опит;

· Готовност за работа с деца и младежи без или със увреждания от специализирани институции;

· Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемам длъжността, за която кандидатстват.

Специфични изисквания за заемане на длъжностите

· Управител на ЦНСТ

· Образование – висше, образователна степен бакалавър или магистър;

· Специалност – „Социални дейности”; „Социална педагогика”, „Психология”, „Медицина” или друга специалност – хуманитарен профил;

· Професионален опит – минимум 3 години;

· Управленски опит в сферата на социални, образователни или други дейности (умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността;)

· Умения за работа с деца, с близки и роднини, умения за взаимодействие с различни институции;

· Допълнителни квалификации и опит са предимство.

· Владеене на Microsoft Office, Internet;

· Социален работник

· Образование – висше, образователна степен бакалавър или магистър;

· Специалност – „Социални дейности”;

· Професионален опит – минимум 2 години

· Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност;

· Владеене на Microsoft Office; Internet – се счита за предимство;

· Допълнителни квалификации и опит са предимство.

· Медицинска сестра

· Образование – висше, образователна степен бакалавър;

· Специалност – „Медицинска сестра”,

· Професионален опит – минимум 1 година;

· Допълнителни квалификации и опит са предимство.

· Възпитател

· Образование: образователна степен бакалавър или магистър;

· Специалност: „Педагогика“, „Специална педагогика“, „Социална педагогика“;

· Професионален опит – минимум 1 година

· Детегледач

· Образование – основно, средно;

· Професионален опит – няма, стажа и опита с деца се считат за предимство;

· Допълнителни квалификации и опит са предимство.

· Хигиенист

· Образование –основно, средно;

· Професионален опит – няма, стажа и опита се считат за предимство;

· Шофьор

· Образование – средно;

· Професионален опит – минимум 2 години;

· Шофьорска книжка - категория В/С

· Допълнителни умения и опит са предимство.

· Психолог

· Образование: бакалавър, магистър, релевантно средно-специално, професионална квалификация;

· Специалност: „Психология“;

· Професионален опит – минимум 1 години;

· Кинезитерапевт

· Образование: образователна степен бакалавър или магистър;

· Специалност: „Кинезитерапия“;

· Професионален опит – минимум 1 години

· Допълнителни умения и опит са предимство.

· Домакин

· Образование – средно;

· Професионален опит – минимум 2 години;

· Допълнителни квалификации и опит са предимство.

· Огняр

· Образование – основно, средно, документ за правоспособност за експлоатация на газови инсталации;

· Професионален опит – минимум 2 години;

· Допълнителни умения и опит са предимство.

· Работник поддръжка

· Образование – основно, средно, удостоверение/я за придобита квалификация;

· Професионален опит – минимум 2 години;

· Допълнителни квалификации и опит са предимство.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

- Заявление за кандидатстване за работа – по образец – Приложение 1 ;

- Професионална автобиография (CV) – по образец - Приложение 2;

-Мотивационно писмо (задължителен документ за кандидатстване за длъжности – управител, социален работник, детегледач, психолог, медицинска сестра, възпитател, кинезитерапевт);

-Декларация за обработка на личните данни на кандидата - по образец – Приложение 3;

- Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец - Приложение 4;

- Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;

- Копие от диплома за завършено образование;

- Копие на документ за самоличност;

-Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ.

Документите на кандидатите се подават в 30 дневен срок от датата на публикуване на обявата, в Център за административно обслужване на Община Плевен /адрес: гр.Плевен, пл. „Възраждане” № 4/.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да изтеглятот посочените под обявата линкове за изтегляне на електронната страница на Община Плевен.

Подборът ще се извърши на два етапа – подбор по документи и интервю с допуснатите кандидати.За допълнителна информация:

тел. 064/881-276, стая № 55, 3 етаж,

Общинска администрация Плевен,

Стефан Захариев – Ръководител на проекта,

Началник отдел „Здравеопазване и социални дейности”