О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

495

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 

1. Със заповед № ОХ-503/19.06.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 11 (единадесет) вакантни длъжности за офицери, 9 (девет) за сержанти и 2 (две) за войници, във военни формирования (в. ф.) от състава на Сухопътните войски, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), както следва:

- за военно формирование 24150 - Ст. Загора  – 7 длъжности (за в. ф. 38220-Плевен – 2  длъжности);

- за военно формирование 26400 – Благоевград - 1 длъжност;

- за военно формирование 22160 – Плевен - 5 длъжности;

- за военно формирование 24490 – Асеновград - 4 длъжности;

- за военно формирование 28880 – Белене - 1 длъжност;

- за военно формирование 28330 – Смолян - 4 длъжности.

 

2. За длъжностите по т. 1 може да кандидатстват и лица, притежаващи по-високо военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, ако са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба (кадрова военна служба).

3. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

4. До 19.07.2018 г., включително, кандидатите за обявените вакантни длъжности трябва да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командирите на военни формирования чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

 

Повече информация може да се получи в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен, тел.:064/824 147, 0879/ 911 230 или във Военно окръжие – Плевен, тел.:0875/210 300, 0885/ 733 885.