О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА 6 БРОЯ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

1975

Във връзка с изпълнение на проект „Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции”, по Договор BG051PO001-5.2.12-0076-C0001, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, Процедура „Да не изоставяме нито едно дете” Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността”, Община Плевен обявява:ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ - Медицинска сестра

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Общи изисквания за заемане на длъжноститев ЦНСТ - Община Плевен:

· Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;

· Готовност за работа по график;

· Готовност за активно участие в обучителен процес, дейности свързани с обмяна на опит;

· Готовност за работа с деца и младежи без или със увреждания от специализирани институции;

· Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемам длъжността, за която кандидатстват.

Специфични изисквания за заемане на длъжност - Медицинска сестра

· Образование – висше, образователна степен бакалавър;

· Специалност – „Медицинска сестра”,

· Професионален опит – минимум 1 година;

· Допълнителни квалификации и опит са предимство.ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

-Заявление за кандидатстване за работа – по образец – Приложение 1 ;

-Професионална автобиография (CV) – по образец - Приложение 2;

-Мотивационно писмо;

-Декларация за обработка на личните данни на кандидата - по образец – Приложение 3;

- Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец - Приложение 4;

-Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;

-Копие от диплома за завършено образование;

-Копие на документ за самоличност;

-Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ.

Документите на кандидатите се подават в 30 дневен срок от датата на публикуване на обявата, в Център за административно обслужване на Община Плевен /адрес: гр.Плевен, пл. „Възраждане” № 4/.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да изтеглятот посочените под обявата линкове за изтегляне на електронната страница на Община Плевен.

Подборът ще се извърши на два етапа – подбор по документи и интервю с допуснатите кандидати.

За допълнителна информация:

тел. 064/881-276, стая № 55, 3 етаж,

Общинска администрация Плевен,

Стефан Захариев – Ръководител на проекта,

Началник отдел „Здравеопазване и социални дейности”

Файлове:

wwwpleven1.bg wwwpleven1.bg

n-a.zip n-a.zip