Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

502

  

 

О Б Щ И Н А  П Л Е В Е Н

 

      На основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и Заповед № РД 10-25/09.01.2020 г.  на Кмета на Община Плевен

 

ОБЯВЯВА:

 

      Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Плевен, ул. „Цар Самуил” № 55

 

I. Изисквания към кандидатите за допускане до конкурс за заемане на длъжността:

     1.  Да са български граждани.

     2. Да са със завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” – по някоя от специалностите „Социални дейности”, „Педагогика” (специална или социална), „Социален мениджмънт”, „Социална психология”, „Икономика” с квалификация „Социални дейности”.

     3. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

     4.  Да не са лишавани по съдебен път от правото да заемат съответната длъжност.

     5.  Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота или здравето на потребителите.

     6. Професионален опит – минимум 3 години опит в управлението на хора и финанси или 3 години стаж в сферата на социалните услуги.

 

II. Необходими документи за допускане до конкурс:

    1. Заявление за участие в конкурса. /приложено по-долу/

    2. Професионална автобиография.

    3. Декларация, че лицето е: 

- пълнолетен български гражданин;

- не е поставен под запрещение;

- не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

- не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

/приложена по-долу/

     4. Копие от дипломи за завършено висше образование и придобита специалност.

     5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка.

     6. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата.

     7. Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет за психично заболяване.

     8. Разработена от кандидата „Програма за развитие на  Дневен център за пълнолетни лица с увреждания през периода 2021 - 2022 година”.

       Копията от представените документи следва да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата.

 

IІІ. Срок и място на подаване на документите

        1. Конкурсът за заемане на длъжността „Директор” на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания  се обявява на сайта на Община Плевен https://www.pleven.bg и в един местен вестник.

        2. Документите  се подават лично или чрез пълномощник в срок от 1 (един) месец след публикуване на обявата за конкурса.

        3. Документи за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. в Центъра за административно обслужване при Община Плевен - пл.„Възраждане” № 4.

        4. Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Директор” на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” и се посочват трите имена на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и email.

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса

    1. Конкурсът  се проведежда по реда на глава Пета, раздел ІV от Кодекса на труда в два етапа:

        1.1. Допустимост по документи и оценка на представените Програми;

        1.2. Провеждане на интервю с получилите оценка над 4.50 от Програмата по въпроси, свързани с управлението на услугата и нормативни актове в сферата на социалното законодателство.

        До класиране се допускат кандидати с обща оценка минимум 9.00, представляваща сбора от оценката от програмата и оценката от интервюто. Оценката от интервюто се изчислява по шестобалната система.

При еднакви крайни резултати и еднаква образователно-квалификационна степен, се провежда допълнително събеседване с кандидатите, постигнали тези резултати.

   2. Конкурсната процедура се провежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Плевен.

 

V. Резултатът от конкурса се съобщава писмено на кандидатите в тридневен срок от приключването му.