Конкурс за заемане на 46 свободни бройки за длъжността Социален асистент на лица с увреждания

1979

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
О Б Я В А


Във връзка с изпълнение на Дейност 4 „Осигуряване на персонал за предоставяне на социални услуги и избор на нуждаещи се потребители” от план-графика на Проект „Подкрепа за равни възможности”, Договор №BG051РО001-5.1.04-0212-С0001, финансиран по Схема „Помощ в дома” BG051РО001-5.1.04 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., на основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, и във връзка със Заповед № РД – 10-442/28.03.2013 г. на Кмета на Община Плевен за обявяване на Конкурс за заемане на 46 свободни бройки за длъжността „Социален асистент”

ОБЯВЯВА КОНКУPСІ. За заемане на 46 свободни бройки за длъжността Социален асистент на лица с увреждания, от които 36 бройки на непълно работно време - 4 часа дневно, и 10 бройки на пълно работно време - 8 часа дневно.