Конкурс за заемане на 20 свободни бройки за длъжността Домашен помощник

2082

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
О Б Я В А


Във връзка с изпълнение на Дейност 4 „Осигуряване на персонал за предоставяне на социални услуги и избор на нуждаещи се потребители” от план-графика на Проект „Подкрепа за равни възможности”, Договор №BG051РО001-5.1.04-0212-С0001, финансиран по Схема „Помощ в дома” BG051РО001-5.1.04 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., на основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, и във връзка със Заповед № РД – 10-443/28.03.2013 г. на Кмета на Община Плевен за обявяване на Конкурс за заемане на 20 свободни бройки за длъжността „Домашен помощник”

ОБЯВЯВА КОНКУPС


І. За заемане на 20 свободни бройки за длъжността Домашен помощник на възрастни лица с увреждания, на пълно работно време - 8 часа дневно.