Конкурс за заемане длъжността „Директор” на детска ясла

1196

 

О Б Щ И Н А  П Л Е В Е Н

На основание чл. 90, ал.2 и чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и Заповед № 164/19.02.2019 г. на Кмета на Община Плевен

 

ОБЯВЯВА:

 

 Конкурс за заемане длъжността „Директор” на детска ясла – 3 работни места, както следва:

1. Детска ясла „Мир”, гр. Плевен, с административен адрес: гр. Плевен, община Плевен, жк „Сторгозия”;

2. Детска ясла „Дружба”, гр. Плевен, с административен адрес: гр. Плевен, община Плевен, ул. „Борис Шивачев” № 36;

3. Детска ясла „Щастливо детство”, гр. Плевен, с административен адрес: гр. Плевен, община Плевен, ул. „Митрополит Климент” № 4.

 

I. Изисквания към кандидатите за допускане до конкурс за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани;

2. Да са със завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Медицина“ или лице с висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Медицинска сестра“ или „Акушерка“;

3. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

4. Да не са лишавани по съдебен път от правото да заемат съответната длъжност;

5. Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота или здравето на децата;

6. Да имат професионален опит – минимум 3 години стаж в детска ясла;

7. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата: придобита специалност „Управление на здравни грижи”, компютърна грамотност;

8. Всеки кандидат има право да участва за повече от една детска ясла.

 

II. Необходими документи за допускане до конкурс:

1. Заявление за участие в конкурса;

2. Професионална автобиография;

3. Декларация, че лицето е:

- пълнолетен български гражданин;

- не е поставен под запрещение;

- не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

- не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност на висшето образование;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;

6.Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата;

7.Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет за психично заболяване;

8.Удостоверение за членство в съсловна организация.

       Копията от представените документи следва да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала”  лично от кандидата.

       В случай, че се кандидатства за повече от една детска ясла, кандидатът подава заявление за всяка една от тях и прилага заверени копия на документите от т.2 до т.8.

 

IІІ. Срок и място на подаване на документите

        1.Конкурсът за заемане на длъжността „Директор” на детска ясла на територията на община Плевен се обявява на сайта на Община Плевен: https://www.pleven.bg и в един местен вестник.

        2.Документите се подават лично или чрез пълномощник в срок от 1 (един) месец след публикуване на обявата за конкурса.

        3.Документи за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 8.30 до 12.30 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в Центъра за административно обслужване при Община Плевен - пл. „Възраждане” № 4. За справка: тел. 064/ 881 276.

        4.Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис: „За конкурса за заемане на длъжността „Директор” на ................(вписва се името на детската ясла) и се посочват трите имена на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и e-mail.

        5.Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика при подаване на документите.

 

ІV. Начин на провеждане на конкурса

1.Конкурсът ще се проведе по реда на глава пета, раздел ІV от Кодекса на труда в три етапа:

1.1.Допустимост по документи;

1.2.Решаване на тест – затворен тип;

1.3.Интервю с кандидатите, постигнали  резултат над 80 % верни отговори на теста.

При еднакви крайни резултати и еднаква образователно-квалификационна степен, се провежда допълнително събеседване с кандидатите с равен  резултат.

2.Конкурсната процедура ще се проведе от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Плевен.

 

V. Резултатът от конкурса ще се съобщи писмено на кандидатите в тридневен срок от приключването му.

 

VІ.Кратко описание на длъжността

             Директорът на детската ясла ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската ясла; представлява детската ясла пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица; отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на детската ясла.

            Директорът на детската ясла следва да отговаря на изискванията и да ръководи детската ясла съгласно Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли, детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от Министерство на здравеопазването.