Конкурс за възлагане на управлението на “Диагностично-консултативен Център ІII – Плевен” ЕООД

1804

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н
 
На основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3, чл. 5, чл. 6 и чл. 11 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 47 от 28.01.2016 г. на Общински съвет - Плевен,
 
О Б Я В Я В А :
 
1. Конкурс за възлагане на управлението на “Диагностично-консултативен Център ІII – Плевен” ЕООД - гр.Плевен, кв.”Сторгозия”, чийто собственик на капитала е Община  Плевен.
2. До участие в конкурса се допускат лица, отговарящи на изискванията по чл. 4, ал.1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министъра на здравеопазването.
3. Кандидатите представят документите, доказващи обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г., придружени от заявление на кандидата за участие в конкурса и професионална автобиография, в запечатан плик с надпис „Документи“.
4. Кандидатите представят и писмена разработка на тема “Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период” в обем не повече от 40 стандартни страници в два екземпляра.  Двата екземпляра от разработката се поставят в отделен запечатан плик с надпис „Писмена разработка“.
5. Пликът с документите и пликът с разработката се поставят в трети запечатан плик, надписан с имената на кандидата и наименованието на съответното лечебно заведение, за което се кандидатства.
Документи за участие на кандидатите се приемат в 30-дневен срок от публикацията в централен ежедневник в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане № 4.
6. Темата на събеседването с допуснатите по чл. 8, ал. 3 от Наредба №9/2000 г. на Министъра на здравеопазването участници е “Развитие и дейност на „ДКЦ ІІІ – Плевен” ЕООД в период на провеждаща се здравна реформа”.
7. Кандидатите могат да се запознаят с документи и получат  информация относно структурата, бюджета, числеността, щатното разписание на съответното лечебно заведение и проектодоговор за възлагане на управление в срок до деня, предхождащ провеждането на съответния конкурс от главния счетоводител на дружеството.
8. Управителят на “Диагностично-консултативен център ІII – Плевен” ЕООД - гр. Плевен, е длъжен да осигури предоставянето на кандидатите за участие в конкурса  актуална информация и документи по предходната точка.
Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2, гр. Плевен, Заседателна зала ІІІ етаж, на 24.03.2016 г. от 09.30 часа.