Конкурс за избор на експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център

1020

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За избор на експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен, при следните условия:
Минимални изисквания:
- висше образование – степен бакалавър
- професионален опит – минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга и контрола и реализацията на проекти с европейско финансиране, или опит в организирането и провеждането на информационни събития, логистично осигуряване на мероприятия, и/или в поддържането на бази данни и интернет базирана информация.
- компютърни умения – Word, Excel, PowerPoint, Internet, др.
- шофьорска книжка, категория „В”
- владеенето на английски език и/или друг от работните езици на ЕС е предимство.
Основни задачи:
- извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ
- разпространява информационни материали, издавани европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от СКФ на ЕС
- събира, обобщава и предоставя информация за добри практики.
Специфични задачи:
- логистично и административно подсигурява предоставянето на информационни услуги
- посреща посетителите в ОИЦ и при нужда им съдейства за ползване на място на специфична литература и информационни ресурси.
Провеждане на конкурса:
1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
2. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
4. Необходими документи:
- професионална автобиография на български, в Europass формат
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен
- копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка)
- копие на шофьорска книжка категория „В“
- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Основна заплата: 820,00 лв.
Място на подаване на документите: гр. Плевен, площад Възраждане № 4, „Център за административно обслужване на граждани”
Срок за подаване на документи: 30.11.2011 г., включително. Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Община Плевен, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.