Конкурс за длъжността „Старши експерт” в отдел „Административно обслужване”,дирекция „Административно обслужване” при Община Плевен

1710

О Б Я В А
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” № 2
на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител
О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С


 

За длъжността „Старши експерт” в отдел „Административно обслужване”, дирекция  „Административно обслужване”,  при Община Плевен.

І. Конкурсът се обявява за заемане на ДВЕ ЩАТНИ БРОЙКИ.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария ;

2. Да са със завършено висше образование, минимална образователно-квалификационна степен

“ бакалавър”, с минимален професионален опит една година;

         3. Да нямат налагано дисциплинарно наказание – „Уволнение",  освен ако е заличено;

          4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

         5.   Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

          6.   Минимален ранг за длъжността V младши.

        7. Допълнителни изисквания:

          - Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;

          - Организационна компетентност;

          - Комуникационна компетентност;

          - Компютърна компетентност;

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът ще се проведе по реда на Раздел ІІ от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т. 1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Декларация от лицето, че е:

          - пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария ;

          - не е поставен под запрещение;

          - не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

          - не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

2. Документ за завършено висше образование (минимална образователно-квалификационна степен “бакалавър” или приравнена към нея);

3. Автобиография;

4. Копие от документ за самоличност;

5. Копие от трудова/служебна книжка;

6. Медицинско свидетелство;

7. Свидетелство за съдимост.

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Длъжността „Старши експерт” в сектор „Деловодство и архив” в отдел „ Административно обслужване” при дирекция  „Административно обслужване”, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, е под прякото ръководство на началника на сектора. Основна целподпомагане дейността на прекия ръководител в осъществяването на неговите функции. Области на дейност – административно обслужване на потребители на административни услуги. Преки задължения – обезпечава документооборота и деловодната дейност на Общинска администрация - Плевен, обработва и съхранява общинския архив, изготвя документи в изпълнение на вменените му задължения. Минималното основно месечно възнаграждение за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, длъжностно ниво ЕН 6, е 420.00 лв.

 

          Документите по т. V се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при  Община Плевен в срок от 10 (десет) дни от датата на публикуване на обявата.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, находящо се на етаж 1 в сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане” № 2.