Конкурс за длъжността Началник Сектор „Техническо обслужване” при Община Плевен

569

О Б Я В А

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2

На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

 

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

 

І. За длъжността Началник Сектор „Техническо обслужване” при Община Плевен;

ІІ. Конкурсът се обявява за заемане на една ЩАТНа БРОЙКА;

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Щвейцария ;

2. Да са със завършено висше образование (техническо); минимална образователно - квалификационна степен “бакалавър” и не по-малко от три години професионален опит в експлоатация на автомобилния транспорт и познания по строително – ремонтната дейност и поддръжка ;

3. Да нямат налагано дисциплинарно наказание – “Уволнение”, освен ако е заличено.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.

5. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.

6. Минимален ранг за длъжността III младши.

7. Допълнителни изисквания:

          - Удостоверение от ДАИ на кандидата, свързвани с познаването на нормативните актове в автомобилните превози на пътници и товари, съгласно Наредба Н-8/27.08.2007 г. на Министерство но транспорта;

          - Ръководни, организационни и комуникационни умения.

          - компютърна компетентност – Познания за хардуер, софтуер, Word r Excel;

          - Компютърна компетентност;

ІV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА.

Конкурсът да се проведе по реда на Раздел ІІ от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т. 1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

          V. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Декларация от лицето ,че е:

          - пълнолетен български гражданин , гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Щвейцария ;

          - не е поставен под запрещение;

          - не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

          - не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

2. Документ за завършено висше образование (образователно- квалификационна степен – “бакалавър” или приравнена към нея);

3. Автобиография;

4. Копие от документ за самоличност;

5. Копие от трудова/служебна книжка;

6. Медицинско свидетелство;

7. Свидетелство за съдимост.

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Длъжността Началник сектор „Техническо обслужване”, съгласно приетата структура, е под прякото ръководство на началник отдел „Административно-техническо обслужване”. Основна цел – Подпомага ръководството на общината чрез дейности, касаещи поддръжка и контрол на автопарка на общината, поддръжката сградния фонд, а така също и управлението на стоково-материалните наличности на Община Плевен. Области на дейност – Изпълнява всички задължения, произтичащи от нормативни актове и разпореждания на началник отдел „Административно-техническо обслужване”. Минималното основното месечно възнаграждение за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво РН8, степен 1 е 460.00 лв. а максималното е 1300.00 лв.

 

          Документите по т. V се подават лично или чрез пълномощник в Център за административно обслужване на граждани при  Община Плевен в 10 (десет) дневен срок от датата на публикуване на обявата.

Списъците и други съобщения, във връзка с конкурса, ще се поставят на таблото за обяви и съобщения и на сайта на Община Плевен.