Конкурс за длъжността „Началник-сектор” „Административно обслужване на гражданите” при Община Плевен

1769

О Б Я В А


 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2

на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител


О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С


за длъжността „Началник-сектор” „Административно обслужване на гражданите” при Община Плевен;

І. Конкурсът се обявява за заемане на ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА;

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария ;

2. Да са със завършено висше образование, минимална образователно-квалификационна степен “бакалавър” и не по-малко от 3 (три) години професионален опит;

3. Да нямат налагано дисциплинарно наказание – “Уволнение”, освен ако е заличено.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.

5. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.

6. Минимален ранг за длъжността III младши.

7. Допълнителни изисквания:

          - Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;

          - Организационна компетентност;

          - Комуникационна компетентност;

          - Компютърна компетентност.

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът да се проведе по реда на Раздел ІІ от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т. 1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Декларация от лицето, че е:

          - пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария ;         

          - не е поставен под запрещение;

          - не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

          - не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

2. Документ за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен –

“ бакалавър” или приравнена към нея);

3. Автобиография;

4. Копие от документ за самоличност;

5. Копие от трудова/служебна книжка;

6. Медицинско свидетелство;

7. Свидетелство за съдимост.
 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Длъжността „Началник-сектор „Административно обслужване на гражданите” при дирекция  „Административно обслужване”, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, е под прякото ръководство на началник-отдел „Административно обслужване”. Основна целподпомагане дейността на прекия ръководител в осъществяването на неговите функции. Области на дейност – Организация на административното обслужване. Преки задължения – Разпределение, управление и контрол на работата на служителите в сектора; Въвеждане на нови методи и процедури в съответствие с нормативните документи за подобряване на качеството на предоставените услуги; Пряко участие в организацията на документооборота в Общинската администрация.  Минималното основно месечно възнаграждение за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в Държавната администрация, ниво РН8, степен 1, е 420.00 лв.

          Документите по т. V се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на гражданите при  Община Плевен в срок от 10 (десет) дни от датата на публикуване на обявата.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, находящо се на етаж 1-ви в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане № 2.