Конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел „Строителство и техническа инфраструктура“ при Община Плевен

1967

О Б Я В А
 
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2
на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
 
 
О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С
 
 
за длъжността „Младши експерт” в отдел „Строителство и техническа инфраструктура“ при Община Плевен
 
 I.  КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА.
 II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ :
1. Да са български граждани, граждани на друга държава - членка  на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария;
2. Да са със завършено  висше образование  (Транспортна техника и технологии и управление на транспорта); минимална образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър";
3. Да нямат налагано дисциплинарно наказание – „Уволнение",  освен ако е заличено;
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
5.   Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
6.   Минимален ранг за длъжността V младши.
7.   Допълнителни изисквания:
- Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;
- Организационна компетентност;
- Комуникационна компетентност;
- Компютърна компетентност;
 III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
             Конкурсът да се проведе по реда на Раздел II от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл.24, т.1 -  решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.
IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение 2 към чл. 17, ал. 1от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Декларация от лицето, че е:
- пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
            - не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.
2. Документ за завършено висше образование (образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър" или приравнена към нея);
3. Автобиография;
4. Копие от документ за самоличност;
            5. Копие от трудова/служебна книжка;
6. Медицинско свидетелство;
7. Свидетелство за съдимост.
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Длъжността „Младши експерт” в отдел „Строителство и техническа инфраструктура” при дирекция  „СТИКР”, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, е под прякото ръководство на началника на отдела. Основна цел – подпомагане дейността на прекия ръководител в осъществяването на неговите функции. Области на дейност – участва в планирането на обекти от уличната инфраструктура за основен и текущ ремонт в частта „Организация на движението”; Осъществява финансов и качествен контрол на строителството; участва в подготовка и провеждане на търгове за строителство; Проучва и дава становище по депозирани молби на граждани. Минималното основно месечно възнаграждение за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво ЕН7, степен 1, е 420.00 лв.
 
            Документите по т. V се подават лично или чрез пълномощник в Центърd за административно обслужване на гражданите при  Община Плевен в срок от 10 /десет/ дни  от датата на публикуване на обявата.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, находящо се на етаж 1 в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане № 2.