Конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит” при Община Плевен

2126

О Б Я В А
 
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” №2
На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител
 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
За длъжността Главен вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит” при Община Плевен;
 
     I.КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА;
     II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1.     Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
2.     Да са със завършено  висше образование  (икономическо);  образователно- квалификационна степен „бакалавър", не по малко от 2 (две) години професионален опит в областта на вътрешния и външния одит и придобит сертификат  „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от Министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор; Да нямат налагано дисциплинарно наказание – „уволнение”, освен ако е заличено; 
3.     Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
4.     Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
5.     Минимален ранг за длъжността IV младши;
6.     Допълнителни изисквания:
-                    Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;
-                    Организационна компетентност;
-                    Комуникационна компетентност;
-                    Компютърна компетентност;
III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА.
      Конкурсът ще се проведе по реда на раздел II от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т.1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.
IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:
1.     Декларация от лицето, че е:
-                    пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
-                    не е поставен под запрещение
-                    не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода
-                    не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства
Копия от документи за завършено  висше образование  (икономическо);  образователно- квалификационна степен „бакалавър", не по малко от 2 (две) години професионален опит в областта на вътрешния и външния одит и придобит сертификат  „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от Министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
2.      Автобиография;
3.      Копие от документ за самоличност;
4.      Копие от трудова / служебна книжка;
5.      Медицинско свидетелство;
6.      Свидетелство за съдимост;
 
 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
       Длъжността Главен вътрешен одитор в отдел „ВО” при Община Плевен, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, е под прякото ръководство на Началник отдел „ВО”. Основна цел – Извършване на независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране. Преки задължения – Осъществява дейността по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, приетите Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор и Етичния кодекс на вътрешните одитори. Минималното основно месечно възнаграждение  за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво ЕН 5, степен 4 е 600,00 лв.
 
      Документите по т. IV се подават лично или чрез пълномощник в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен в срок от 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на обявата.  
      Списъците и други съобщения във връзка с конкурса, ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, намиращо се на ет.1-ви, в сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане” №2.