Конкурс за длъжността „Главен художествен ръководител” на „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци – Иван Вълев” - гр.Плевен

1800

ЗАПОВЕД
36
гр. Плевен, 28.01.2016 г.
 
 
На основание на чл. 90, ал. 1 и ал.2  от КТ, утвърдено длъжностно разписание на „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци – Иван Вълев” - Плевен,
                  
НАРЕЖДАМ:
 
                  ОБЯВЯВАМ КОНКУРС за длъжносттаГлавен художествен ръководител” на  „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци – Иван Вълев” - Плевен;
 
I.   КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА;
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ :
1. Да са български граждани, граждани на друга държава - членка  на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
2. Да са със завършено  висше образование  (музикално, певческо, инструментално или хореография);  образователно- квалификационна степен „магистър", не по-малко от 5 (пет) години професионален опит;
3. Да нямат налагано дисциплинарно наказание – „Уволнение",  освен ако е заличено.
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.
5.Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.
6. Допълнителни изисквания:
- Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;
- Организационна компетентност;
- Комуникационна компетентност;
- Компютърна компетентност;
III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
             Конкурсът да се проведе на два етапа : 1. Прием на документи за участие 2. Защита на концепция за художествено-творческото развитие /музикално, певческо, инструментално и хореографско/ на състава за период от 4 /четири/ години и провеждане на интервю с допуснатите кандидати.
IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Концепция за  художествено-творческото развитие /музикално, певческо, инструментално и хореографско/ на състава за период от 4 /четири/ години  в 5 /пет/ екземпляра
2. Декларация свободен текст от лицето, че е:
- пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
- не е поставен под запрещение;
- не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
            - не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.
3. Копия от документи за завършено  висше образование  (музикално, певческо, инструментално или хореография);  образователно- квалификационна степен „магистър", не по-малко от 5 (пет) години професионален опит;
4. Автобиография;
5. Копие от документ за самоличност;
            6. Копие от трудова/служебна книжка;
7. Медицинско свидетелство;
8. Свидетелство за съдимост.
V. Документите по т. IV се подават лично или чрез пълномощник в „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци – Иван Вълев” – Плевен, с адрес: Плевен, ул. „Дойран” № 79, тел.: 064802679, 0885158763.
VI. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса  да се поставят на таблото за обяви и съобщения, намиращо се на ет.1,  в сградата на  „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци – Иван Вълев” – Плевен.
VII. Заявления за участие в конкурса ще се приемат от 01.02.2016 г. до 01.03.2016 г.           
            Конкурсната процедура да се проведе от Комисия,  назначена с нарочна Заповед на Директора на „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци – Иван Вълев” – Плевен.
           
            Заповедта  да се доведе до знанието на обществеността  чрез публикуването  на обява в местен ежедневник и Интернет страницата на Община Плевен, както и чрез поставянето й на таблото за обяви и съобщения в сградата.

ВРИД Директор :
                        /М.Туджаров/