Конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Строителство и техническа инфраструктура”, дирекция „СТИКР” при Община Плевен

1887

О Б Я В А
 
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2
на основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител
 
 
О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С
 
 
за длъжността „Главен експерт” в отдел „Строителство и техническа инфраструктура”, дирекция  „СТИКР” при Община Плевен
 
ІІ. Конкурсът се обявява за заемане на една ЩАТНа БРОЙКА.
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария ;
2. Да са със завършено висше образование (техническо – специалност „ВиК”); минимална образователно- квалификационна степен “бакалавър” и не по-малко от 2 /две/ години професионален опит;
3. Да нямат налагано дисциплинарно наказание – “Уволнение”, освен ако е заличено;
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
5. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
6. Минимален ранг за длъжността IV младши;
7. Допълнителни изисквания:
          - Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;
          - Организационна компетентност;
          - Комуникационна компетентност;
          - Компютърна компетентност;
ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА.
Конкурсът ще се проведе по реда на Раздел ІІ от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т. 1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.
ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Декларация от лицето ,че е:
          - пълнолетен български гражданин , гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария ;
          - не е поставен под запрещение;
          - не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
          - не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.
2. Документ за завършено висше образование (минимална образователно-квалификационна степен – “бакалавър”, или приравнена към нея);
3. Автобиография;
4. Копие от документ за самоличност;
5. Копие от трудова/служебна книжка;
6. Медицинско свидетелство;
7. Свидетелство за съдимост.
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Длъжността „Главен експерт” в отдел „Строителство и техническа инфраструктура” при дирекция  „СТИКР”, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, е под прякото ръководство на началника на отдела. Основна цел – подпомагане дейността на прекия ръководител в осъществяването на неговите функции. Области на дейност – участва в планирането на обекти от уличната инфраструктура за основен и текущ ремонт в част „ВиК”; осъществява финансов и качествен контрол на строителството; участва в подготовка и провеждане на търгове за строителство; проучва и дава становище по депозирани молби на граждани. Минималното основното месечно възнаграждение за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво ЕН5, степен 1, е 420.00 лв.
 
          Документите по т. V се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на гражданите при  Община Плевен в срок от 10 /десет/ дни от датата на публикуване на обявата.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, находящо се на етаж 1 в сградата на Община Плевен пл. Възраждане № 2.