Конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Обществени поръчки, концесии и приватизация” при Община Плевен

2178

О Б Я В А
 
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2
на основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
за длъжността „Главен експерт” в отдел „Обществени поръчки, концесии и приватизация” при Община Плевен.
 
     I.КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ДВЕ ЩАТНИ БРОЙКИ.
     II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1.     Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2.     Да са със завършено висше образование (икономическо или юридическо): образователно– квалификационна степен „бакалавър” или по- висока и не по-малко от 2  (две) години професионален опит;
3.     Да нямат налагано дисциплинарно наказание  „уволнение”, освен ако е заличено; 
4.     Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
5.     Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
6.     Минимален ранг за длъжността IV младши;
7.     Допълнителни изисквания:
-                    Компетентност, свързване с познаване на нормативни актове;
-                    Организационна компетентност;
-                    Комуникационна компетентност;
-                    Компютърна компетентност;
III. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
      Конкурсът ще се проведе по реда на раздел II от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т. 1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.
IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса ( Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:
1.     Декларация от лицето, че е:
-                    пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
-                    не е поставен под запрещение;
-                    не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
-                    не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.
2.      Документ за завършено висше образование (образователно–квалификационна степен  „бакалавър” или по-висока);
3.      Автобиография;
4.      Копие от документ за самоличност;
5.      Копие от трудова / служебна книжка;
6.      Медицинско свидетелство;
7.      Свидетелство за съдимост.
 
 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
       Длъжността Главен експерт в отдел “Обществени поръчки, концесии и приватизация” при Дирекция “Икономическо развитие” съгласно утвърдена длъжностна характеристика е под ръководството на директор Дирекция “Икономическо развитие” и прякото ръководство на началник-отдел “Обществени поръчки, концесии и приватизация”. Преки задълженияЗадължения, свързани с възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на ЗОП и Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки на Община Плевен. Задължения, свързани с процедури за възлагане на концесии по Закона за концесиите, Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Вътрешни правила.
Задължения, свързани с процедури за приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и свързаните нормативни актове.  Минималното основно месечно възнаграждение  за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво ЕН 5, степен 4, е 600,00 лв.
     Документите по т. IV се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен в срок от 10 (десет) дни от датата на публикуване на обявата.  
      Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, намиращо се на ет. 1 в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане № 2.