Конкурс - За длъжността “ГЛАВЕН АРХИТЕКТ” на Община Плевен

1948

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН,  ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2

На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

 

 

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

 

За  длъжността “ГЛАВЕН АРХИТЕКТ”  на Община Плевен  ;

І. Конкурсът се обявява за заемане на ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА;

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Щвейцария ;

2. Да са със завършено висше образование, образователно-квалификационна степен “магистър”, специалност „Архитектура” и да притежават пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването и;

3. Да нямат налагано дисциплинарно наказание – “Уволнение”, освен ако е заличено.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.

5. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.

          6. Минимален ранг за длъжността III младши.

7. Допълнителни изисквания:

          - Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;

          - Организационна компетентност;

          - Комуникационна компетентност;

          - Компютърна компетентност;

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА.

Конкурсът да се проведе по реда на Раздел ІІ от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, чл. 24, т. 1 – решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

IV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС). Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Декларация от лицето ,че е:

          - пълнолетен български гражданин , гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Щвейцария ;

          - не е поставен под запрещение;

          - не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

          - не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

2. Документ за завършено висше образование (образователно- квалификационна степен – “магистър” или приравнена към нея, специалност „Архитектура”), документ доказващ пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването и, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ, издаден от компетентен за това орган;

3. Автобиография;

4. Копие от документ за самоличност;

5. Копие от трудова/служебна книжка;

6. Медицинско свидетелство;

7. Свидетелство за съдимост.

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Длъжността „Главен архитект” при Община Плевен, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, е под прякото ръководство на Кмета на Община Плевен . Главният архитект ръководи, координира и контролира дейността на звената по чл.5, ал.6 от ЗУТ и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му съгласно ЗУТ. Минималното основното месечно възнаграждение за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво РН6А, степен 5 е 850.00 лв.

 

          Документите по т. V се подават лично или чрез пълномощник в Център за административно обслужване на граждани при  Община Плевен в срок от 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на обявата.

Списъците и други съобщения, във връзка с конкурса, ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, находящо се на етаж 1-ви, в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане № 2.