КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН

2173

О Б Я В А

Община Плевен, Област Плевен, площад Възраждане №2

на основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство

ОБЯВЯВА КОНКУРС

І. ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН

Място на работа – Регионален исторически музей- Плевен

Характер на работата – организация, ръководство и контрол на цялостнатаработа в музея

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

Минимални изисквания:

Завършено висше образование, с образователно-квалификационнастепен „Магистър”;

Завършеното образование да е с професионално направление „Историяи археология”или „Социология, антропология и науки за културата”;

Професионален опит не по-малко от 5 /пет/ години;

Познаване на българското законодателство в областта на културата;

Притежаване на организационни умения, нагласа за работа в екип,адаптивност, комуникативност.Като предимство се счита:Присъдени научни степени и звания;

Опит в областта на музейното дело и опазване на културнотонаследство;

Компютърна грамотност;

Чуждоезикова подготовка;

Участие в разработването и реализирането на програми и проекти.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

Молба (заявление) за участие;

Документ за самоличност (копие);

Документ за трудов стаж (копие);

Професионална автобиография;

Копие от документ за завършено висше образование с професионалнонаправление „История и археология” или „Социология, антропология и наукиза културата”;

Свидетелство за съдимост;

Концепция за дейността и развитието на Регионален историческимузей- Плевен – 5 екземпляра, запечатани и не надписани.

ІV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Защита на концепция за дейността и развитието на Регионаленисторически музей- Плевен, за период от 5 години, подробно разработена запървата от тях.Събеседване.

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И РАЗРАБОТЕНАТА КОНЦЕПЦИЯ:

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен - пл.“Възраждане” № 4, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

За справки: тел. 064/ 881 227

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения, находящо се на ет. 1 в сградата на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 2.Договор със спечелилия конкурса кандидат ще бъде сключен за срок от 5 /пет/ години.

Конкурсната процедура ще се проведе от Комисия, назначена с нарочна Заповед на Кмета на Община Плевен, непосредствено след изтичане на срока за приемане на документите.


Файлове:

protokol-2611.pdf protokol-2611.pdf