Кандидати допуснати до интервю за позиция ЛЕКТОРИ

2206

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на проект: „Подпомагане за подготовката за училище на деца в уязвимо положение във възрастовата група от 3 до 6 години чрез подобряване достъпа до качествени предучилищни образователни и социални дейности за бедните деца и децата в неравностойно положение на територията на община Плевен” бяха разгледаните постъпилите документи на подалите заявления за интерес за „Лектор – социален работник“ и „Лектор – психолог“. Комисията допуска до участие следните кандидати:За „Лектор – социален работник“

1. Петя Цветанова Стефанова с вх. № РД-94П-3279-1/22.04.2015 г.;

2. Габриела Георгиева Аспарухова с вх. № РД-94Г-1087-5/22.04.2015 г.;

3. Пенка Петрова Коларова с вх. № РД-94П-545-1/24.04.2015 г.;

4. Христина Ненова Фурнигова с вх. № РД-94Х-951-2/27.04.2015 г.;

5. Искра Петкова Росманова с вх. № РД-94И-449-1/29.04.2015 г.;За „Лектор – психолог“:

1. Галя Здравкова Кръстева с вх. № РД-94Г-2404-1/22.04.2015 г.;

2. Александър Василев Кръстев с вх. № РД-94А-2915-1/23.04.2015 г.;

3. Антоанета Георгиева Андреева с вх. № РД-94А-2917-1/24.04.2015 г.;

4. Силвия Борисова Цветкова с вх. № РД-94С-3127-1/29.04.2015 г.;

5. Даниела Трифонова Кермова с вх. № РД-94Д-3073-1/29.04.2015 г.;

6. Албена Маринова Декова – Атанасова с вх. № РД-94А-433-1/30.04.2015 г.;

7. Силвия Иванова Николова с вх. № РД-94С-3452-1/30.04.2015 г.;

8. Ивелина Иванова Йотова с вх. № РД-94И-3527-1/30.04.2015 г.;


Мотиви за недопускане до интервю на 2 кандидати:

Мариана Иванова Козова с вх. № РД-94М-1344-1/28.04.2015 г. не покрива минималните изисквания за заемане на длъжността. Кандидатката е посочила професионален стаж в периода от 13.09.2010 г. до 01.07.2012 г. при минимален изискуем стаж по специалността 2 години;

Мариела Трифонова Христова с вх. № РД-94М-4334-1/28.04.2015 г., е посочила професионален стаж – от 2014 г. до момента, при минимален изискуем стаж по специалността 2 години;

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 14.05.2015 г. от 15:30 часа в Актовата зала на 1-вия етаж на Община Плевен, пл. „Възраждане“ 2. Редът на интервюиране, ще бъде по реда на постъпване на подадените заявления. Индикативно време за интервюиране на един кандидат – 10 минути.


От екипа на проекта


Файлове:

_izbor20lektori.pdf _izbor20lektori.pdf