Директор на Дневен център за възрастни с увреждания

2221

 

О Б Я В А


ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 2

Във връзка със Заповед № РД-10-201 от 18.02.2014 г. на Кмета на Община Плевен и На основание чл. 91 от Кодекса на труда и чл.44 ал.2 във връзка с чл.44 ал. 1 т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТАДиректор на Дневен център за възрастни с увреждания

I. Конкурсът се обявява за заемане на една щатна бройка.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария .

2. Да са със завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър”/ „магистър” по една от специалностите: „Социални дейности”, „Педагогика”, „Социален мениджмънт” или “Социална психология”.

3.Да нямат налагано дисциплинарно наказание „Уволнение”, освен ако е заличено.

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.

5.Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност.

6.Да имат професионален опит – минимум 3 години.

7.Допълнителни изисквания:

- компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;

- компетентност за работа с потребители;

- организационна компетентност;

- компютърна компетентност.

ІII.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът ще се проведе по реда на чл. 95 от Кодекса на труда при спазване на следната последователност:

1.Представяне на „Програма за развитие на Дневен център за възрастни с увреждания през периода 2014 - 2016 година”.

2.Провеждане на интервю с получилите оценка над 4.50 по т.1 по въпроси, свързани с управлението на услугата.IV. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1.Заявление за участие в конкурса.

2.Автобиография.

3.Декларация от лицето, че е:

-пълнолетен български гражданин;

-не е поставен под запрещение;

-не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

-не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

4.Документ за завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър”/ „магистър” по една от специалностите: „Социални дейности”, „Педагогика”, „Социален мениджмънт” или “Социална психология“.

5.Копие от документ за самоличност.

6.Копие от трудова (служебна) книжка.

7.Свидетелство за съдимост.

8.Медицинско свидетелство.

V. Документите по т. ІV се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на Община Плевен пл. „Възраждане” № 4 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. За справка: тел. 064/ 881276.

VI. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на таблото за обяви и съобщения на І етаж в сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане” № 2, и ще се публикуват на електронната страница на Общината. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност в ст. 55, ІІІ етаж на Община Плевен.

Конкурсната процедура ще се проведе от комисия, назначена с нарочна Заповед на Кмета на Община Плевен.

Заповедта да се доведе до знанието на обществеността чрез публикуването на обява в местен ежедневник и поставянето й на таблото за обяви и съобщения в сградата на Общината, ет. 1 и да се публикува на електронната страница на Общината.