Учредяване на право на надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти-общинска собственост

1803

прилагани документи: 

1.Документ за собственост

2.Одобрен проект

заявления: Заявление свободен текст

срок: 3 месеца

такса: