Управление на собствеността

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Образци и нормативна уредба. 

Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

прилагани документи: Архитектурни проекти на сградата заявления: Заявление срок: 2 месеца такса: 0.25% от стойността на сградата

Предоставяне за управление на имоти и вещи общинска собственост за нуждите на юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури

прилагани документи: Удостоверение, че юридическите лица са  на бюджетна издръжка заявления: Заявление свободен текст срок: 2 месеца такса: 

Отдаване под наем на помещения без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза

прилагани документи:  1.Актуална съдебна регистрация 2.Нотариално заварено удостоверение за вписване в централния регистър заявления: Заявление свободен текст срок: 2 месеца такса: