УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Предоставяне за управление на имоти и вещи общинска собственост за нуждите на юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури

1410   

прилагани документи: Удостоверение, че юридическите лица са  на бюджетна издръжка заявления: Заявление свободен текст срок: 2 месеца такса: 

Отдаване под наем на помещения без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза

1561   

прилагани документи:  1.Актуална съдебна регистрация 2.Нотариално заварено удостоверение за вписване в централния регистър заявления: Заявление свободен текст срок: 2 месеца такса: 

Издаване на нотариален акт за имот на собственици от отчуждени имоти

1638   

прилагани документи:  1.Данъчна оценка на имот 2.Схема на имота от службата по кадастър заявления: Заявление свободен текст срок: 1 месец такса:  - за жилище – 50 лв. - за гараж     – 40 лв.