Търговия, туризъм и транспорт

За потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване)

до 20 места за сядане - 130 лв.; от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.; от 51 до 150 места за сядане - 720 лв.; от 151 до 300 места за сядане - 1400 лв.; над 300 места за сядане - 1800 лв.;

За потвърждаване на категория на туристически обект в места за настаняване клас А и клас Б

за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили: до 30 стаи - 450 лв.; от 31 до 150 стаи - 1000 лв.; от 151 до 300 стаи - 1700 лв.;…

Категоризация на места за настаняване клас А и клас Б

Прилагани документи: Заявление образец Формуляр за определяне на категорията на място за настаняване Справка Декларация за управител Декларация по несъстоятелност или ликвидация Декларация за извършване на дейност…

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Прилагани документи: Заявление образец Формуляр за определяне категорията на заведение за хранене и развлечения Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в заведения за хранене и развлечения…

Изплащане на разходи на военнопострадали и военноинвалиди за пътуване с автобусен транспорт

Прилагани документи: Заявление образец Декларация срок: 2 месеца такса: безплатно

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Прилагани документи: Заявление образец срок: 14 дни - обикновена услуга такси: За 1 бр. автомобил - срок на валидност от 36 месеца - 99 лв. За 1 бр. автомобил - попадащ в хипотезата на чл.24, ал.2 от ЗАвтП - срок на валидност 24 месеца…