Търговия, туризъм и транспорт

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Прилагани документи: Заявление образец Формуляр за определяне на категорията на място за настаняване Справка Декларация за управител Декларация по несъстоятелност или ликвидация Декларация за извършване на дейност…

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Прилагани документи: Заявление образец Формуляр за определяне категорията на заведение за хранене и развлечения Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в заведения за хранене и развлечения…

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Прилагани документи: Заявление образец срок: 14 дни - обикновена услуга такси: За 1 бр. автомобил - срок на валидност от 36 месеца - 99 лв. За 1 бр. автомобил - попадащ в хипотезата на чл.24, ал.2 от ЗАвтП - срок на валидност 24 месеца…

Вписване на промяна обстоятелствата на категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Заявления: Заявление образец Прилагани документи: Справка Декларация за управител Декларация по несъстоятелност или ликвидация Декларация за извършване на дейност в областта на ресторантьорството и туризма Декларация…

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване, и издаване на удостоверение

Заявление: Заявление образец Прилагани документи: Справка Декларация за управител Декларация по несъстоятелност или ликвидация Декларация за извършване на дейност в областта на ресторантьорството и туризма Декларация…