Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък и с. Гривица

1803

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения  №690 и 692 от 30.09.2021 г., 713, 714 и 715 от 28.10.2021 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне на предложенията от участниците:

 

 

Публичнитe търгове ще се проведат на 30.11.2021 г. – ВТОРНИК

 

от 14:00 ч:

Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. Мур №48А – представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.662.593 с площ 259 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за ниско застрояване – УПИ ІІІ-7769, кв.328, отреден за жилищно строителство по регулационния план на града, при първоначална цена от 37 300  лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 3730 лв.

 

от 14:30 ч:

Недвижими имоти, находящи се в урбанизираната територия на с. Гривица, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, отредени за жилищно строителство в кв.98 по плана на селото – незастроени поземлени имоти с идентификатори както следва:

17854.201.1217 – УПИ І, кв.98 с площ 875 кв.м – първоначална цена 17 900 лв., депозит – 1790 лв.

17854.201.1218 – УПИ ІІ, кв.98 с площ 752 кв.м – първоначална цена 15 400 лв., депозит – 1540 лв.

 

от 15:00 ч:

Недвижим имот, находящ се в с. Буковлък, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 06999.501.887, с площ 473 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване, а по регулационния план на селото – УПИ ХІІ-115 в кв.17, отреден за жилищно строителство, при първоначална цена 10 030 лв. и депозит за участие – 1003 лв.

 

от 15:30 ч:

Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. Родопи №5-7 – представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.660.1431 с площ 250 кв.м – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за ниско застрояване – УПИ ІV-1987,1988, кв.355, отреден за жилищно строителство по регулационния план на града, при първоначална цена от 58 900  лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 5890 лв.

 

от 16:00 ч:

Недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.734.1.1 със застроена площ 76,60 кв.м, с предназначение: жилище, апартамент в полуподземен етаж от двуетажна жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.661.734, находящ се в гр. Плевен, ул. проф. Асен Златаров №22, при първоначална цена от 57 950  лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 5795 лв.

 

 

При липса на кандидати или на необявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 14.12.2021 г. в същия час и при същите условия

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-ия етаж в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 18.11.2021 г. до 12:00 ч. на 29.11.2021 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. Възраждане № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 29.11.2021 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 02.12.2021 г. до 12:00 ч. на 13.12.2021 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 13.12.2021 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”:         (064) 881-310 и 881-324.