Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък, с. Горталово и с. Гривица

1303

 

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решения № 817 от 24.02.2022 г. и №   850, 852, 853 от 31.03.2022 и на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване

за продажба на общински недвижими имоти, чрез предварително представяне на предложенията от участниците:

 

Публичнитe търгове ще се проведат на 10.05.2022 г. – ВТОРНИК

 

от 14:00 ч:

Незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.654.485, с площ 959 кв. м, съставляващ УПИ IV-654.485, отреден за обществено обслужващи дейности и логистика, находящ се в кв.716б, гр. Плевен, жк Сторгозия, при първоначална цена от 83 000 лв. и депозит за  участие 8 300 лв.

 

от 14:30 ч:

Незастроен поземлен имот с идентификатор 17258.101.305, с площ 154 кв. м, част от УПИ ХI-41, отреден за жилищно строителство, находящ се в кв.10, по плана на с.Горталово, при първоначална цена 3 400 лв. и депозит за участие 340лв.

 

от 15:00 ч:

Три броя незастроени урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, находящи се в с. Гривица, община Плевен:

  • ПИ 17854.201.1222, с площ 733 кв. м - УПИ VІ, кв. 98, при първоначална цена 11 400 лв. и депозит за участие 1140 лв.
  • ПИ 17854.201.1221, с площ 753 кв. м - УПИ V, кв. 98, при първоначална цена 11 700 лв. и депозит за участие 1170 лв.
  • ПИ  17854.201.645,  с  площ  1050 кв. м  -  УПИ VІIІ-645, кв. 69,   при  първоначална  цена

13 900 лв. и депозит за участие 1390 лв.

 

от 15:30 ч:

Три броя незастроени урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, находящи се в с. Буковлък, община Плевен:

  • ПИ 06999.501.883, с площ 598 кв. м - УПИ ІХ, кв. 7, при първоначална цена 13 300 лв. и депозит за участие 1330 лв.
  • ПИ 06999.501.884, с площ 593 кв. м - УПИ Х, кв. 7, при първоначална цена 13 070 лв. и депозит за участие 1307 лв.
  • ПИ 06999.501.885, с площ 599 кв. м - УПИ ХІ, кв. 7, при първоначална цена 13 200 лв. и депозит за участие 1320 лв.

 

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от имотите, нов търг ще се проведе на 31.05.2022 г. в същия час и при същите условия

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-ия етаж в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 26.04.2022 г. до 12:00 ч. на 09.05.2022 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. Възраждане № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 09.05.2022 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 11.05.2022 г. до 12:00 ч. на 30.05.2022 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, а предварителните предложения за участие в търговете ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4 до 16:00 ч. на 30.05.2022 г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”:         (064) 881-324 и 881-310.