Публичен търг за продажба на два броя самостоятелни обекта, разположени в сграда на ул. "Васил Левски" №144, гр. Плевен

1662

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решение № 040/19.12.2019г. на Общинския съвет, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти:

На 19.02.2020г. – СРЯДА от 14.00ч:

Два броя самостоятелни обекта в сграда (СОС), разположени на втория и третия етаж от масивна четириетажна сграда, построена през 1935г. в поземлен имот с идентификатор 56722.659.451 – УПИ І-5115, кв.116а, с административен адрес: град Плевен, ул. „Васил Левски” № 144:

  1. СОС с идентификатор: 56722.659.451.1.3, ет.3, със застроена площ 112 кв.м, заедно със съответната част от общите части и общите помещения на сградата, както и от правото на строеж в поземления имот, при първоначална цена 80 050 лв. и депозит за участие 8 005 лв.
  2. СОС с идентификатор: 56722.659.451.1.4, ет.4, със застроена площ 112 кв.м, заедно със съответната част от общите части и общите помещения на сградата, както и от правото на строеж в поземления имот, при първоначална цена 80 050 лв. и депозит за участие  8 005 лв.

  

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някой от обектите, нов търг ще се проведе на 04.03.2020г. в същия час и при същите условия

 

ПУБЛИЧНИЯТ ТЪРГ ще се проведе в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 120 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 04.02.2020г. до 12.00 ч. на 18.02.2020г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 18.02.2020г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, тръжна документация ще се закупува от 24.02.2020г. до 12.00 ч. на 02.03.2020г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 02.03.2020г.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310