Публичен търг с тайно наддаване - с. Коиловци - 27.02.2013г.

1561

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

 

На основание Решение № 441 на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот както следва:

 

На 27.02.2013 г. – СРЯДА

от 14.00 ч. :

Незастроен урегулиран поземлен имот за жилищно строителство – УПИ V-467, кв.19 с площ 1000 кв.м. по плана на с. Коиловци, първоначална цена 9 000 лв. без ДДС и депозит за участие 900 лв.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов публичен търг за тези имоти ще се проведе на 13.03.2013 г. в същия час и при същите условия.

 

ПУБЛИЧНИЯТ ТЪРГ ще се проведе в Актовата зала на Община Плевен - първия етаж, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 18.02.2013 г. до 12.00 ч. на 26.02.2013 г. в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯТ ТЪРГ се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 часа на 26.02.2013 г.

При провеждане на НОВ ПУБЛИЧЕН търг, тръжна документация ще се закупува от 04.03.2013 г. до 12.00 ч. на 12.03.2013 г. в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 12.03.2013 г.

 

Телефони за контакти: Отдел “Управление на собствеността”: (064) 881-310