Община Плевен обявява публичен търг с тайно за за продажба на общински недвижими имоти - 22.01.2012

1590

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

 

На основание Решение № 386 на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти както следва:

 

На 22.01.2013 г. – ВТОРНИК

от 14.00 ч. :

1. Незастроен урегулиран поземлен имот за жилищно строителство – УПИ VІІІ, кв.19 с площ 770 кв.м. по плана на с.Къшин, първоначална цена 12 500 лв. и депозит за участие 1250 лв.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот за жилищно строителство – УПИ ХІІІ, кв.19 с площ 880 кв.м. по плана на с.Къшин, първоначална цена 14 100 лв. и депозит за участие 1410 лв.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов публичен търг за тези имоти ще се проведе на 05.02.2013 г. в същия час и при същите условия.

 

Обявените първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИЯТ ТЪРГ ще се проведе в Актовата зала на Община Плевен - първия етаж, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 07.01.2013 г. до 12.00 ч. на 21.01.2013 год. в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯТ ТЪРГ се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 часа на 21.01.2013 год.

При провеждане на НОВ ПУБЛИЧЕН търг, тръжна документация ще се закупува от 28.01.2013 г. до 12.00 ч. на 04.02.2013 год. в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 04.02.2013 год..

 

Телефони за контакти: Отдел “Управление на собствеността”: (064) 881-324